Algemene- en Leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument, afnemer of wederverkoper, producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst al dan niet op afstand en deze zaken, producten en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer ;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: Natuurlijke persoon, welke voor niet zakelijke doeleinden producten afneemt.
Afnemer: een natuurlijke- of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Wederverkoper: een natuurlijke- of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en het product doorverkoopt aan derden.
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Overeenkomst: een schriftelijke, waaronder ook begrepen digitaal geaccordeerde, overeenkomst tot de levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud.
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand en in persoon aan afnemers aanbiedt; Hippo Patch B.V.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en de consument, afnemer of wederverkoper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:

Hippo Patch BV;

Gevestigd te Ds. Wentinkstraat 13-a 3244 XC Nieuwe-Tonge
Telefoonnummer: 0031 614217500, (op werkdagen van 09:00 uur tot 18:00 uur)
E-mailadres: info@hippopatch.nl
Website: www.hippopatch.nl
KvK- nummer: 61118281 BTW-nummer: NL8542.14.859B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.Deze algemene en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hippo Patch B.V. en op elke, al dan niet op afstand, tot stand gekomen, overeenkomst tussen Hippo Patch B.V. en de consument, afnemer of wederverkoper. 2. Voordat de overeenkomst, al dan niet op afstand, wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene en leveringsvoorwaarden aan de consument, afnemer of wederverkoper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Hippo Patch B.V. voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene en leveringsvoorwaarden bij Hippo Patch B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument, afnemer of wederverkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan ik afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van de algemene en leveringsvoorwaarden langs elektronische weg aan de consument, afnemer of wederverkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument, afnemer of wederverkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene en leveringsvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument, afnemer of wederverkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast de algemene en leveringsvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan alleen de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument, de afnemer of wederverkoper mogelijk te maken. Als Hippo Patch B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hippo Patch B.V. niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument, de afnemer of wederverkoper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument, de afnemer of wederverkoper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument, de afnemer of wederverkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hippo Patch B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hippo Patch B.V. is bevestigd, kan de consument, de afnemer, of wederverkoper de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hippo Patch B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument, de afnemer of wederverkoper elektronisch kan betalen, zal Hippo Patch B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. Hippo Patch B.V. kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument, de afnemer of wederverkoper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Hippo Patch B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Hippo Patch B.V. zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van Hippo Patch B.V. waar de consument, de afnemer of wederverkoper met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hippo Patch B.V. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Hippo Patch B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 3. Indien Hippo Patch B.V. de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 4. Indien Hippo Patch B.V. de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 7 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hippo Patch B.V..2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hippo Patch B.V.. Dit hoeft niet als Hippo Patch B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Hippo Patch B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hippo Patch B.V. niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hippo Patch B.V. aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.

1. Als Hippo Patch B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. Hippo Patch B.V. vergoedt de betaling van de consument, voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Hippo Patch B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. Hippo Patch B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Hippo Patch B.V. kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Hippo Patch B.V. dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hippo Patch B.V. geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Hippo Patch B.V. worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 4. Producten die na levering vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan Hippo Patch B.V. producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hippo Patch B.V. geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen ten behoeve van consumenten zijn inclusief btw. Bij een aanbod van producten of diensten ten behoeve van zakelijke afnemers of wederverkopers zal altijd de prijs in- en exclusief het btw-tarief worden vermeld.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Hippo Patch B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door Hippo Patch B.V. ,diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Hippo Patch B.V. kan doen gelden indien Hippo Patch B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere schriftelijke verbintenis tussen Hippo Patch B.V. en de consument, de afnemer of wederverkoper met daarin de aan de consument de afnemer of wederverkoper bepaalde toegekende rechten of vorderingen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is. 4. Hippo Patch B.V. zal de consument voorzien van een vervangend Hippo Patch-product binnen één jaar na aankoop, via de website Hippopatch.nl, indien het gebruikte Hippo Patch product niet functioneel is gebleken, op voorwaarde dat het product werd toegepast en gebruikt in overeenstemming met de gedrukte aanwijzingen en het originele aankoopbewijs wordt overhandigd. 5. Hippo Patch B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van Hippo Patch, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte schade of gevolgschade.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Hippo Patch B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument, de afnemer of wederverkoper aan Hippo Patch B.V. kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hippo Patch B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument, de afnemer of wederverkoper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Hippo Patch B.V. het bedrag dat de consument eventueel vooraf betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hippo Patch B.V. tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hippo Patch B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling en eigendom

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan direct bij aankoop van de dienst of het product. Het product zal pas verzonden worden wanneer de betalingstransactie met succes is afgerond. 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de zakelijke afnemer of wederverkoper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 21 dagen na de factuurdatum welke staat vermeld op het toegezonden factuur, welke ten gevolge van de geleverde producten of diensten aan de zakelijke afnemer of wederverkoper, al dan niet digitaal, zal worden toegezonden. 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument, de afnemer of wederverkoper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument, afnemer of wederverkoper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hippo Patch B.V. te melden. 4. Indien de consument de afnemer of wederverkoper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hippo Patch B.V. is gewezen op de te late betaling en Hippo Patch B.V. de consument de afnemer of wederverkoper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hippo Patch B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Hippo Patch B.V. kan ten voordele van de consument, de afnemer of wederverkoper afwijken van genoemde bedragen en percentages. 5. Hippo Patch B.V. blijft eigenaar van de geleverde goederen tot het moment dat de consument, de afnemer of wederverkoper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de bovenvermelde betalingsverplichtingen is Hippo Patch B.V. te allen tijde bevoegd tot het terugvorderen van de in zijn eigendom toebehorende goederen.

Artikel 15 – Klachten

1. Hippo Patch B.V. beschikt over een klachtenprocedure en behandelt iedere klacht. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen nadat de consument, de afnemer of wederverkoper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hippo Patch B.V. . 3. Bij Hippo Patch B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hippo Patch B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument afnemer of wederverkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Schade en gevolgschade

Hippo Patch B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van het product Hippo Patch, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe of indirecte schade of gevolgschade door dat gebruik. 2. Hippo Patch B.V. wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel af.

Artikel 17 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen Hippo Patch B.V. en de consument, de afnemer of wederverkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Alle aanvullende en bijzondere voorwaarden dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument, de afnemer of wederverkoper en Hippo Patch B.V. op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 • [Naam consumenten(en)]

 • [Adres consument(en)]

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.